1919 Wilno

5-6 stycznia. Wojska sowieckie zdobyły miasto. Wojsko polskie ewakuowane!

Do Wilna przybywają przednie straże wojsk sowieckich: agitatorzy, emisariusze, tworzący czerwoną gwardię. Napłynęło ich do Wilna mnóstwo i w połączeniu z miejscowymi swymi sympatykami (rekrutują się oni przeważnie wśród żydów, ale są tam i Polacy) działają nader energicznie. Rozporządzają olbrzymimi środkami pieniężnymi; wydają szereg pism, redagowanych w języku rosyjskim, a rozpowszechniających zasady i ideały bolszewickie. […]
Społeczeństwo polskie miejscowe, pozbawione środków pieniężnych i możliwości samoobrony, jest więc w położeniu po prostu rozpaczliwym. Obronić się samo nie może – jedyna nadzieja w szybkiej pomocy z zewnątrz – z Warszawy.

„Czas”, pn, 6 stycznia 1919 r.

Bolszewicy w Wilnie

Wilno wpadło w ręce bolszewików. Oto bolesna wiadomość, która wstydem i żalem musi napełniać wszystkie polskie serca. Nie zdołaliśmy obronić starej Jagiellońskiej stolicy, za późno podjęte zostały starania dla powstrzymania bolszewickiej inwazji, rząd warszawski nie miał należytego zrozumienia ze sprawy obrony Litwy i to, cojeszcze przed niedawnym czasem można było osiągnąć niewielkim stosunkowo wysiłkiem, trzeba będzie teraz odzyskiwać za pomocą długiej i mozolnej kampanii.

„Czas”, poniedziałek, 13 stycznia 1919 r., wydanie poranne

 • 14 II – pierwsze starcia polsko-bolszewickie, potyczki pod Mostami, Mokranami, Małorytą
 • 2 III – Wojsko Polskie zajmuje Słonim
 • 5 III – WP zajmuje Pińsk
 • 16 IV – rozpoczęcie ofensywy polskiej, której celem było zajęcie Wilna
21 kwietnia - Oddziały Polskie zajmują Wilno!

21 kwietnia Oddziały Polskie zajmują Wilno!

Dowódca Władysław Belina-Prażmowski triumfuje

Litwa i Korona

Wiadomość podana przez nas już w sobotę rano (w numerze wielkanocnym), o wkroczeniu wojsk polskich do stolicy Litwy, okazała się prawdziwą. Radośniejszej wiadomości nie można było istotnie przynieść narodowi polskiemu w święto Zmartwychwstania. Po stu dwudziestu latach przerwy powraca Wilno znowu do łączności z Koroną – a wraz z nim, miejmy nadzieję – powraca cała Litwa. Jeżeli ta nadzieja się sprawdzi – można będzie wróżyć wyswobodzonej Polsce odzyskanie chwały i potęgi państwowej w całej pełni. Wprawdzie bowiem na drodze ku odzyskaniu dawnej historycznej granicy na wschodzie jest zajęcie Wilna dopiero pierwszym krokiem, ale mamy wszyscy świadomość, że poprzestać na nim nie można. Jeżeli ten wysiłek ma mieć istotnie trwałość i ma mieć jakikolwiek cel polityczny i strategiczny, to nie jako zakończenie, ale jako początek naszej akcji na Wschodzie należy go rozważać. Wilno, niezabezpieczone przez odparcie najazdu bolszewickiego poza Dniepr, nie miałoby dla państwa polskiego donioślejszej wartości. Tylko wyciągnięcie silnej linii strategicznej ponad Dnieprem oznacza dla nas restaurację dawnej Rzeczypospolitej, oznacza powrót Litwy do łączności z Koroną.

„Czas”, pn, 24 stycznia 1919 r., wydanie poranne

 • 18 V – początek polskiej ofensywy w Galicji Wschodniej
 • 22–29 VII – rokowania polsko-bolszewickie w Białowieży
 • 8 VIII – Wojsko Polskie zajmuje Mińsk
 • 14 VIII – Wojsko Polskie zajmuje linię Wilno-Baranowicze-Sarny-Równe.
 • 11 X – Wojsko Polskie zdobywa Borysów.
 • 21 XII – generał Rydz-Śmigły wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do operacji „Zima”.

Odezwa Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 22 IV 1919

Józef Piłsudski

„Kraj Wasz od stu kilkudziesięciu lat nie zna swobody, uciskany przez wrogą przemoc rosyjską, niemiecką, bolszewicką – przemoc, która nie pytając ludności, narzucała jej obce wzory postępowania, krępujące wolę, często łamiące życie”.

Ten stan ciągłej niewoli, dobrze mi znanej osobiście, jako urodzone­mu na tej nieszczęśliwej ziemi, raz nareszcie musi być zniesiony i raz wreszcie na tej ziemi, jakby przez Boga zapomnianej, musi zapano­wać swoboda i prawo wolnego, niczym nie skrępowanego wypowie­dzenia się o dążeniach i potrzebach.

Wojsko Polskie, które z sobą przyprowadziłem, dla wyrzucenia pa­nowania gwałtu i przemocy, dla zniesienia rządów krajem wbrew woli ludności – wojsko niesie Wam wszystkim wolność i swobodę.

Chcę dać Wam możność rozwiązania spraw wewnętrznych, narodo­wościowych i wyznaniowych, tak jak sami tego sobie życzyć będzie­cie, bez jakiegokolwiek gwałtu lub ucisku ze strony Polski. Dlatego to, pomimo że na Waszej ziemi grzmią jeszcze działa i krew się leje – nie wprowadzam Zarządu Wojskowego, lecz cywilny, do którego po­wołuję ludzi miejscowych, synów tej ziemi.

1920

 • 16 I – porozumienie polsko-łotewskie o wspólnym prowadzeniu działań przeciwko bolszewikom
 • styczeń – walki w rejonie Dynenburga i zajęcie miasta
 • 1 II – Łotwa podpisuje rozejm z Rosją sowiecką
 • 10 III – Siergiej Kamieniew zatwierdza plan uderzenia w kierunku zachodnim przez Polskę
 • 21 IV – rząd Polski podpisuje umowę sojuszniczą z Semenem Petlurą
 • 24 IV – konwencja wojskowa między Polską, a Ukraińską Republiką Ludową
 • 25 IV – początek ofensywy na Ukrainie, tzw. WYPRAWA KIJOWSKA
 • 7 V – dowodzona przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego 3 Armia zajęła Kijów
 • 9 V odbyła się wspólna polsko-ukraińska defilada

Zajęcie stolicy Rusi przez wojska polskie stało się od wczoraj radosnym faktem. W radości tej bierze udział cała Polska. Warszawa zajaśniała już wczoraj uroczystą dekoracją, dzisiaj manifestuje z tego powodu sejm, a i nasza stolica nie zaniedba zapewne uczcić w odpowiedni sposób wiekopomnego faktu, iż orły polskie spadły znów lotem „u dawnej Chrobrego granicy”, jak to w wieszczym widzeniu prorokował przed 90 laty twórca Pana Tadeusza.

„Czas”, środa, 12 maja 1920 r., wydanie poranne

Defilada
 • 27 V – rozpoczęcie kontrofensywy bolszewickiej na terenie Białorusi
 • 10 VII – kontrofensywa bolszewików na Ukrainie

Trzeba sobie zdawać sprawę, że cofając się, zbliżamy się wśród ustawicznych walk do nowej linii obronnej, na której opór wojsk polskich zmieni sytuację na naszą korzyść. Musimy […] wytężyć wszystkie siły, by ten opór był jak najsilniejszy […] zwycięstwo musi należeć do nas.

„Gazeta Lwowska”, czwartek, 8 lipca 1920 r.

Kontrofensywa Bolszewikow na Ukrainie

10 VI – opuszczenie Kijowa przez Armię Polską i początek odwrotu

Początek odwrotu

„Przegrupowanie odbywa się w zupełnym porządku. Nieprzyjaciel, atakujący nasze tylne straże, został wszędzie ze znacznymi stratami odrzucony”

Pierwszy zast. szefa sztabu jen. Kuliński „Czas”, poniedziałek, 14 czerwca 1920 r.

 • 1 VII – Polski Sejm powołuje Radę Obrony Państwa
 • 10 VII – premier Grabski udał się na konferencję w Spa, prosząc o pomoc państwa zachodnie.

Polska zobowiązała się do podjęcia rokowań i podpisania rozejmu z Rosją Sowiecką. Wojska polskie miały się cofnąć za tzw. linię Curzona, biegnącą wzdłuż Bugu.

 • 11 VII – Bolszewicy zajmują Mińsk
 • 12 VII – Traktat litewsko-sowiecki Litwa miała otrzymać Wilno w zamian za pozwolenie na przemarsz wojsk sowieckich
 • 14 VII – zajęcie Wilna przez bolszewików

24 VII – powstaje Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa

Wincenty Witos

„Nad Państwem zawisło straszne pytanie:
być, czy nie być?”

Nad całą Europą zawisło widmo nowej wojny światowej, co niestety nie wszędzie rozumiano, mimo, że wdzierający się w polskie ziemie wróg idący w myśl haseł zaborczych, zaślepiony powodzeniem, otwarcie głosił; że zdeptanie niepodległości Polski rozpali żagiew nowej wojny nad Renem.

Wincenty Witos

25 VII – 1 Armia Konna pod dowództwem S. Budionnego rozerwała front pod Brodami i dostała się na przedpola Lwowa

Nieprzyjaciel wznowił silniejszy nacisk na nasze wojska, broniące północno-wschodnich granic Małopolski wschodniej. […] Dowództwo armii wszczęło wszelkie kroki do powstrzymania nieprzyjaciela i odrzucenia go. Posiłki znaczne wchodzą w akcję. Dla mieszkańców Lwowa nie ma niebezpieczeństwa. Dowództwo nie zaniedba ani jednego kroku, aby wroga powstrzymać i odeprzeć.

„Czas”, środa, 28 lipca 1920 r.

 • 28 VII – Bolszewicy zajmują Białystok
 • 29 VII – Bolszewicy zajmują Łomżę
 • 30 VII – utworzenie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w skład Komitetu weszli Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Próchniak i Józef Unszlicht.
 • 1 VIII – Bolszewicy zdobywają Brześć i przedostają się przez Bug
 • 11 VIII – Bolszewicy docierają do Wisły
 • 13 VIII – walki o Radzymin, Ossów, Nieporęt, Okuniew
 • 14 VIII – działania zaczepne znad Wkry 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego.
 • 15 VIII – oddział Lucjana Żeligowskiego odbił Radzymin
 • 16 VIII – kontrofensywa znad Wieprza

Bitwa Warszawska

13-25 VIII- Bolszewicy zatrzymani!

Bitwa Warszawska

Dotychczasowe wyniki naszej ofensywy – mówi jen. Sosnkowski – oznaczają całkowity pogrom czterech armii bolszewickich na razie, gdyż plan operacyjny nie został jeszcze przeprowadzony do końca, lecz wykonanie jego znajduje się ciągle w toku, a armia bolszewicka, przeznaczona do oskrzydlenia Warszawy od zachodu, nie została dotąd w całości zlikwidowana. […]

Dzięki wysokiemu poziomowi moralnemu wojska, bohaterskiemu wprost zachowaniu się zarówno oficerów, jak też żołnierzy w obliczu nieprzyjaciela, tylekroć silniejszego liczebnie, odnieśliśmy ostatnie sukcesy. Toteż męstwo armii naszej jest ponad wszelkie pochwały. […]

Jest to zwycięstwo decydujące. Powiem więcej: jeżeli dalszy przebieg walki będzie taki, jak przewiduję, cała Rosja stać będzie przed nami otworem! Bolszewicy ponieśli bowiem skutkiem naszej ofensywy wprost olbrzymie straty w organizacji i materiale. Dziś znajdują się w takim stanie, że potrzeba by całych miesięcy, ażeby móc zreorganizować wojska bolszewickie. Taki stan rzeczy nadto nie może pozostać bez wpływu na stosunki wewnętrzne rosyjskie i pociągnie za sobą daleko idące zmiany.

Wywiad z ministrem spraw wojsko­wych gen. Sosnkow­skim dla „Gazety porannej”, przedrukowany przez „Czas” z piątku 27 sierpnia 1920 r.

 • 19 VIII – bitwa pod Lwowem, odzyskanie Brześcia
 • 20 VIII – odwrót bolszewików na Froncie Poł-zach
 • 22 VIII – wyzwolenie Łomży i Białegostoku
 • 2 IX – decyzja o rozmowach pokojowych w Rydze
 • 20-28 IX – zwycięska bitwa nad Niemnem
 • 21 IX – początek konferencji w Rydze
 • 9 X – oddziały L. Żeligowskiego zajmują Wilno
 • 15 X – WP zajmuje Mińsk

18 X – zawieszenie broni oraz wstrzymanie działań wojennych na całym froncie

Zawieszenie broni

1921 18 III Ryga

Traktat pokojowy

Traktat pokojowy pomiędzy Polską a sowieckimi republ­ikami Rosji i Ukrainy

Pokój w Rydze, który dziś zostanie podpisany, nie tylko nie przynosi nam nadzwyczajnych korzyści, ale nie spełnia nawet wielu uzasadnionych i uprawnionych naszych nadziei. Daje nam przede wszystkim granicę powyginaną, nieuwzględniającą ani etnograficznych warunków ani historycznych tradycji, – a pod względem strategicznym bardzo niepewną i trudną do obrony. Zmusza nas dalej do nawiązania stałych politycznych stosunków z rządem i systemem, które stoją na przeciwległym od nas biegunie kultury, uspołecznienia i etyki publicznej, którym nigdy całkowicie zaufać nie będziemy mogli, a które nie pominą żadnej sposobności, aby wbrew uroczystym zapewnieniom nie przenieść swojej propagandy do naszego państwa. […] A jednak, nawet z pełną świadomością ciężkich strat, jakie ponosimy, uznajemy traktat ryski jako konieczność wysuwającą się z ogólnej sytuacji politycznej Europy i jako ważny postęp w rozwoju krystalizacji i organizacji polskiego państwa. […] Witamy zatem pokój ryski bez uniesienia, które byłoby nienaturalne, nawet bez radości, do której nie ma powodu, ale z tym poważnym uczuciem, żeśmy dobiegli kresu walki o niepodległość, której odzyskanie i utrwalenie zawdzięczamy przede wszystkim własnym siłom i własnym świadomie i nieskąpo niesionym ofiarom.

W dniu podpisania traktatu, „Czas”, 19 marca 1921 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan