Zwycięstwo polskie – zwycięstwem cywilizacji (29 sierpnia 1920 r.)

„Słowo Polskie”

Londyn. (PAT). „Morning Post” wyraża radość, że Polska uniknęła strasznego niebezpieczeństwo, jakie jej zagrażało i dodaje, że Francja udzielając jej pomocy, wyświadczyła nieocenioną przysługę cywilizacji. Niemcy, które liczyły na to, że Francja będzie odosobniona, a Polska stanie się sowiecką, poznali swoją omyłkę i są obecnie gotowe do wykonania postanowień konferencji w Spa. „Times” podnoszą, że Anglia i Francja spotkały się na terenie wspólnej zdrowej polityki w sprawie Europy wschodniej. „Daliy Chron.” pisze: Jeśli nasze nadzieje, aby Rosję skierować na drogę pokoju zawiodą, to będzie to wyłącznie winą rządu rosyjskiego.

USTĘPSTWA RZĄDU SOWIECKIEGO

 

Wiedeń. (B. K. z Londynu, Iskrowo). Urzędowo podano, że odpowiedź rządu sowietów na notę Balfoura nadeszła wczoraj wieczorem do Londynu. Rząd sowietów oświadcza w tej nocie, że powodowany życzeniem przywrócenia pokoju na całym świecie, gotów jest cofnąć warunek, aby Polacy przygotowali broń i amunicję dla 200.000 robotników. Rząd sowiecki jest zdania, że w ten sposób spełnił życzenie rządów angielskiego i włoskiego.

Londyn. (Reuter). Wobec tego, że rząd sowietów zawiadomił – iż zgadza się na cofnięcie warunków co do utworzenia milicja w Polsce, komitet robotniczy wezwał rząd angielski, by podał warunki pod jakimi gotów jest zawrzeć z Rosją pokój. Podobne wezwanie wystosowano także do rządu sowieckiego z żądaniem podania warunków.

 

KIEREŃSKI O ZNACZENIU ZWYCIĘSTWA POLSKI

Wiedeń. (PAT.) Z Londynu. Kiereński oświadczył korespondentowi prasy angielskiej, że bolszewizm w Rosji znajduje się w przededniu zupełnej likwidacji. Rząd sowietów nie zdoła w ciągu zimy zorganizować nowej armii, a ponieważ władza Lenina i Trockiego opiera się jedynie na armii, zniszczenie tej armii przez Polaków oznacza równocześnie zniszczenie całego systemu bolszewickiego, choćby nawet Polacy nie ścigali dalej armii sowieckiej.

 

BOLSZEWICY CHCIELIBY WYPOWIEDZIEĆ WOJNĘ FRANCJI

Praga. (PAT). „Venkov” cytnie doniesienie prasy moskiewskiej, wedle której na ostatnim posiedzeniu rządów sowietów, większością głosów miano przyjąć wniosek wypowiedzenia wojny Francji. Wniosek motywowano udzieleniem pomocy przez Francję Polsce i Wranglowi.

 

DOWÓDCY BOLSZEWICCY

 Toruń. (PAT). Starostwo chełmskie w komunikacie o naszej sytuacji dnia 24 bm. podaje między innymi, że komendantem 76 komunistycznego batalionu bolszewickiego w Przasnyszu jest niemiec major Biber. W Olsztynie werbowano do armii bolszewickiej Niemców, a na dworcu widać pociągi z napisem: „Auf nach Warschau, nieder mit den Polaken”.

 

KAMIENIEW WYŻSZYM KOMISARZEM NA FRONCIE

Wiedeń. (BK. z Londynu) Kamieniew, który oczekuje odpowiedzi swego rządu na notę Balfoura, odejdzie potem do Rosji, gdzie ma objąć, jako wyższy komisarz stanowisko na froncie.

 

ZAUFANIE WŁOCH

Rzym. (Stefanji). Minister spraw. Zag. Sforza polecił włoskiemu posłowi w Polsce Tomassini’emu, a żeby pozostał wraz z rządem polskim w Warszawie do ostatniej chwili. Koła urzędowe polskie wyraziły zadowolenie z powodu takiego dowodu zaufania Włoch do siły i oporności polskiej.

 

„Słowo Polskie”, 29 sierpnia 1920 r.

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Teksty prezentowane na niniejszej stronie są dostępne na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa – 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej i Autorów tekstów.

Ilustracje, design: Stereoplan